slajd-2.jpeg
Pozwolenia na
broń palną
slajd-2.jpeg - copy
Strzelanie
z kusz
previous arrow
next arrow

Statut Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego pod nazwą:
Centrum Edukacji Zawodowej „Skorpion R.K.”

Postanowienia ogólne
§ 1

1. Stowarzyszenie „SKORPION R.K.” z siedzibą w Bzowcu 11-135 Lubomino Bzowiec 32B,
zwane w dalszej części Statutu „Stowarzyszeniem” jest podmiotem (osobą prawną) prowadzącym
niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego pod nazwą Centrum Edukacji Zawodowej
SKORPION R.K.
2. Centrum Edukacji Zawodowej SKORPION R.K. (w dalszej części zwane „placówką”) jest
niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego działającą zgodnie z art. 2 pkt 4 oraz art. 168 ust.
1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2018.996 t.j. z dnia 2018.05.24).
3. Siedziba placówki mieści się w Bzowcu 11-135 Lubomino, Bzowiec 32B.
4. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty.
5. Placówka realizuje działalność szkoleniową w formie odpłatnych kursów. Miejsca prowadzenia
działalności:
a) Gmina Świątki – Zespół Szkolno – Przedszkolny, 11-008 Świątki, Świątki 95,
b) Strzelnica Skorpion – działka nr 36, miejscowość Klony, gm. Świątki,
c) w razie konieczności – w lokalach lub miejscach wykorzystanych na potrzeby danej formy
kształcenia.
6. Placówka korzysta z bazy materialnej podmiotu prowadzącego.

Cele i zadania placówki

§ 2

1. Celami działalności szkoleniowej, prowadzonej przez placówkę, są:
1) kursy na kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wymagań
w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie
wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa
związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia (Dz. U. 2013 poz. 1688),
2) kursy doskonalące umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
3) kurs/szkolenie ratownik medyczny pola walki,
4) kurs dla osób ubiegających się o licencję detektywa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych z 16 grudnia 2013 roku w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie
licencji detektywa (Dz. U. 2013 poz. 1638),
5) kursy/szkolenia na pracownika służb porządkowych (imprezy masowe),
6) kursy/szkolenia w zawodzie stróż – dozorca,
7) kursy/szkolenia na pracownika członka służby informacyjnej (imprezy masowe),
8) kursy/szkolenia dla pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów w zakładzie pracy,
9) kursy/szkolenia dla pracowników do zwalczania aktów sabotażu oraz terroryzmu
w zakładzie pracy,
10) kursy/szkolenia kierownik ds. bezpieczeństwa imprez masowych,
11) kursy/szkolenia przygotowujące do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej,
12) kursy/szkolenia przygotowujące do egzaminu na patent strzelecki według PZSS,
13) kursy/szkolenia przygotowujące z zakresu walki i bezpiecznego posługiwania się bronią
BLOS,
14) kursy/szkolenia doskonalące w posługiwaniu się bronią i środkami przymusu
bezpośredniego,
15) kursy/szkolenia dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń,

16) kursy/szkolenia instruktora sportu o specjalizacji strzelectwo sportowe/bojowe,
17) kursy/szkolenia ochrona danych wrażliwych,
18) kursy/szkolenia na instruktora strzelectwa z broni cięciwowej – kusznictwa,
19) kursy/szkolenia przygotowawcze do uprawiania konkurencji w strzelectwie dynamicznym
w formułach IPSC/IDPA,
20) kursy/szkolenia strzeleckie w formule „Combat Shooting”,
21) kursy/szkolenia strzeleckie dla sportowców i myśliwych,
22) kursy/szkolenia oficer ochrony obiektu portowego,
23) kursy/szkolenia oficer ochrony statku,
24) kursy/szkolenia strzelanie i samoobrona, taktyczna szkoła ognia,
25) szkolenia dla instruktorów i personelu realizującego zadania dydaktyczne z zakresu
strzelectwa (instytucje i podmioty szkoleniowe),
26) kursy/szkolenia oficer ochrony armatora,
27) kursy/szkolenia z zakresu pirotechniki,
28) kursy/szkolenia przewodników turystycznych,
29) kursy/szkolenia kierowników i wychowawców kolonii i obozów sportowych,
30) kursy/szkolenia podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy,
31) kursy/szkolenia ochrona VIP,
32) kursy/szkolenia pracownika zabezpieczenia technicznego,
33) kursy/szkolenia przygotowawcze do misji wojskowych,
34) kursy/szkolenia przygotowawcze z zakresu przysposobienie obronne i wojskowego dla osób
fizycznych i prawnych,
35) kursy/szkolenia z broni palnej, w tym broni bojowej, myśliwskiej, sportowej, gazowej,
alarmowej i sygnałowej,
36) kursy/szkolenia z broni pneumatycznej, w tym broni Palmera,
37) kursy/szkolenia z broni cięciwowej w postaci kusz cięciwowych,
38) kursy/szkolenia z broni obezwładniającej za pomocą energii elektrycznej, o średniej
wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA,

39) kursy/szkolenia z techniki i metody inwentaryzacji zwierzyny łownej jako wstęp
do techniki tropienia i bushcraftingu,
40) kursy/szkolenia z techniki bezpiecznego posługiwania się bronią wielkokalibrową
w aspekcie polowania na zwierzynę grubą,
41) kursy/szkolenia z broni palnej szczególnie niebezpiecznej dla Specjalistycznych
Uzbrojonych Formacji Ochronnych (SUFO) i kandydatów na kwalifikowanego
pracownika ochrony fizycznej (KPOF),
42) kursy/szkolenia z zakresu wykrywania oraz przeciwdziałania atakom i zamachom przy
użyciu broni „białej” w postaci: ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu
broni, kastetów i nunczaków, pałek posiadających zakończenie z ciężkiego materiału lub
zawierających wkładki z takiego materiału, pałek wykonanych z drewna lub innego
ciężkiego i twardego materiału oraz innych niebezpiecznych przedmiotów których użycie
może zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka.
2. Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane są poprzez organizację i przeprowadzanie kursów
i szkoleń. Kursy i szkolenia realizowane są w systemie stacjonarnym, zaocznym, wieczorowym
albo eksternistycznym.
3. Zakres tematyczny organizowanych form kształcenia obejmuje zagadnienia:
a) prawo cywilne,
b) prawo karne,
c) prawo administracyjne,
d) ustawa o broni i amunicji,
e) taktyka pola walki,
f) sztuki walki,
g) pirotechnika,
h) bezpieczeństwo wewnętrzne państwa,
i) strzelectwo,
j) ratownictwo medyczne,
k) ustawa o ochronie osób i mienia,
l) myślistwo,
m) kryminalistyka,

n) obrona terytorialna.

§ 3

Kursy, o których mowa w § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia
2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2017.1632 z dnia
2017.08.30.) realizowane są w oparciu o programy nauczania zatwierdzone przez dyrektora
placówki.

Organy placówki i ich zadania

§ 4

1. Za działalność placówki odpowiada dyrektor placówki w zakresie niezastrzeżonym
dla kompetencji podmiotu prowadzącego.
2. Funkcję dyrektora placówki pełni osoba wybrana na wskazane stanowisko przez Stowarzyszenie.
3. Do zadań dyrektora placówki należy między innymi:
a) kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
b) planowanie działalności edukacyjnej oraz czuwanie nad zgodnym z programem przebiegiem
poszczególnych form kształcenia w placówce,
c) uchylony,
d) uchylony,
e) zagwarantowanie bazy dydaktycznej, zapewniającej bezpieczne i higieniczne warunki nauki
(lokal, warunki socjalne, sprzęt audiowizualny, pracownie komputerowe, pomoce naukowe itp.),
f) zagwarantowanie pełnej dostępności poszczególnych form kształcenia wszystkim
zainteresowanym,
g) nadzorowanie przestrzegania należytego prowadzenia, zabezpieczenia i przechowywania
dokumentacji prowadzonej w placówce (programy nauczania, dzienniki zajęć, protokóły
z egzaminów, rejestry wydanych zaświadczeń),
h) zatwierdzanie programów nauczania,
i) współpraca z osobą prowadzącą placówkę.

§ 5

1. W celu zapewnienia wysokiego poziomu nauczania w placówce podmiot prowadzący placówkę

na wniosek dyrektora placówki powołuje Komisję ds. Szkoleń i Wydawnictw.
2. W skład Komisji ds. Szkoleń i Wydawnictw wchodzą wykładowcy prowadzący zajęcia kursów
organizowanych przez placówkę.
3. Do podstawowych zadań Komisji ds. Szkoleń i Wydawnictw należy między innymi:
a) inicjowanie nowych kierunków działania zmierzających do doskonalenia procesu
dydaktycznego,
b) opiniowanie programów nauczania oraz przedstawianie wniosków o ich zatwierdzenie,
c) ocena organizowanych szkoleń na podstawie przeprowadzanych ankiet oraz obserwacji
i kontroli dokumentacji,
d) opiniowanie regulaminów i instrukcji dotyczących działalności szkoleniowej,
e) inicjowanie doskonalenia kadry wykładowców.

§ 6

1. W celu prawidłowego przeprowadzania egzaminów końcowych (wewnętrznych) podmiot
prowadzący powołuje Komisję Egzaminacyjną, której zadania są określone w regulaminie
przeprowadzania egzaminów wewnętrznych, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
2. Komisja Egzaminacyjna wspiera dyrektora placówki.

§ 7

W celu zapewnienia korzystnych warunków dla należytej organizacji procesu dydaktycznego
placówka w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia może powołać zespoły zadaniowe, składające
się z wykładowców z poszczególnych przedmiotów, których zadaniem będzie:
a) koordynowanie procesu dydaktycznego,
b) czuwanie nad efektami kształcenia, a w szczególności nad przyswojeniem przez słuchaczy
wiedzy objętej programem nauczania,
c) proponowanie form i zakresu tematycznego sprawdzianów wiadomości słuchaczy.

Prawa i obowiązki wykładowców i słuchaczy

§ 8

1. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykładowców rekrutujących się spośród pracowników
nauki i specjalistów z danej dziedziny – praktyków m.in. prawników np. adwokatów, doradców

podatkowych, biegłych rewidentów.
2. Zasady zatrudniania wykładowców zostały określone w regulaminie dotyczącym zatrudniania
wykładowców, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego statutu. Podmiot prowadzący zatrudnia
wysokowykwalifikowaną kadrę dydaktyczną do prowadzenia zajęć w placówce.
3. Wykładowca zatrudniony do prowadzenia zajęć w placówce jest odpowiedzialny za jakość
i wyniki procesu dydaktycznego.
4. Do podstawowych obowiązków wykładowców, o których mowa w ust. 1 należy:
a) prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z programem nauczania i ogólnymi zasadami
dydaktyki dla dorosłych,
b) stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania i technicznych środków
audiowizualnych, sprzyjających przyswajaniu materiału objętego programem nauczania,
c) sprawdzanie wiadomości słuchaczy i ocenianie w formach przewidzianych programem
nauczania,
d) udzielanie słuchaczom konsultacji indywidualnych w zależności od potrzeb, w formach
ustalonych programami nauczania,
e) analizowanie i uwzględnianie uwag formułowanych przez osoby sprawujące nadzór wewnętrzny,
a dotyczących sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych,
f) prowadzenie dokumentacji wykonywanej pracy dydaktycznej zgodnie z obowiązującymi
zewnętrznymi i wewnętrznymi przepisami prawa,
g) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt wykorzystywany w trakcie zajęć,
h) uczestnictwo w zebraniach wykładowców organizowanych przez placówkę.
5. Wykładowcy mają prawo do:
a) wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z zawartą umową,
b) zgłaszania uwag co do doboru treści dydaktycznych i rozkładu godzin materiału nauczania,
a także wprowadzenia niezbędnych korekt w realizacji programu, zgodnie z własnymi poglądami
i sugestiami słuchaczy, po uzyskaniu akceptacji osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie
placówki,
c) udział w różnych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia umiejętności
dydaktycznych organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 9

1. Osoby zgłaszające się na poszczególne formy kształcenia stają się podmiotem praw
i obowiązków z chwilą zakwalifikowania w poczet słuchaczy.
2. Przyjęcia słuchaczy odbywają się na zasadzie wolnego naboru. Zakwalifikowanie w poczet
słuchaczy następuje po:
a) postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniającym wymogi określone programem nauczania
oraz innymi przepisami wewnętrznymi,
b) wpłaceniu opłaty w całości lub pierwszej jej raty, stosownie do ustaleń zawartych w ofercie
szkoleniowej oraz przepisach wewnętrznych albo zawarciu umowy zobowiązaniowej.
3. Kandydaci niezakwalifikowani na wybraną przez nich formę kształcenia z przyczyn podanych
w ust. 2 lit. a) otrzymują zwrot wniesionej opłaty za formę kształcenia w całości o której mowa
w ust. 2 lit. b).
4. Słuchacze wszystkich form kształcenia placówki mają prawo do:
a) swobodnego wyboru zakresu tematycznego – w ramach oferty szkoleniowej,
b) otrzymania przewidzianych programem materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych,
c) uzyskania – w miarę potrzeby – konsultacji indywidualnej w formie ustalonej programem
nauczania,
d) zgłaszania wniosków w sprawie wprowadzenia zmian i uzupełnień do realizowanego programu
nauczania – w oparciu o własne potrzeby zawodowe,
e) rezygnacji z uczestnictwa w formie kształcenia – na warunkach ustalonych przez placówkę,
f) uczestniczenia w ocenie efektywności danej formy kształcenia, przeprowadzonej w drodze badań
ankietowych.
5. Do obowiązków słuchaczy należy:
a) przestrzeganie zasad uczestnictwa w danej formie kształcenia, określonych w ofercie
szkoleniowej oraz regulaminach i przepisach obowiązujących w placówce,
b) szanowanie mienia placówki,
c) uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych oraz studiowanie dostarczonych materiałów
szkoleniowych i wskazanej literatury uzupełniającej,
d) uchylony,
e) regulowanie należności za prowadzoną formę kształcenia w wysokości i na warunkach

określonych w ofercie szkoleniowej oraz uregulowaniach wewnętrznych, jak również opłat
dodatkowych związanych z realizacją tych szkoleń określonych w odrębnych uregulowaniach
wewnętrznych (np. opłat za egzaminy poprawkowe, opłat za wydanie duplikatów zaświadczeń).

§ 10

1. Słuchacze form kształcenia mogą zostać skreśleni z listy uczestników na skutek:
a) poważnego naruszenia dyscypliny, zachowania łamiącego prawo i obowiązki przebywania
w placówce,
b) złamania regulaminów i przepisów porządkowych obowiązujących w placówce,
c) nieprzystąpienia do prac kontrolnych przewidzianych programem nauczania,
d) nieuiszczenia opłaty za formę kształcenia, w której uczestniczą, w terminie określonym przez
prowadzącego placówkę,
e) na własny wniosek.
2. Decyzję w sprawie skreślenia słuchacza z listy uczestników formy kształcenia podejmuje
dyrektor placówki.
3. Od decyzji dyrektora placówki o skreśleniu słuchacza z listy, słuchaczowi przysługuje prawo
do odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty.

§ 11

1. Zgodnie z § 9 ust. 4 lit. e Statutu każdy słuchacz ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa
w formie kształcenia, w której bierze udział. Warunkiem przyjęcia rezygnacji jest złożenie
jej w formie pisemnej.
2. W przypadku rezygnacji słuchacze mają prawo do zwrotu wpłaconych środków na następujących
warunkach:
a) rezygnacja złożona wcześniej niż 5-ego dnia przed rozpoczęciem formy kształcenia – zwrot
całości wpłaty za czesne i materiały,
b) rezygnacja złożona w okresie od 5-ego dnia przed rozpoczęciem formy kształcenia do dnia
poprzedzającego dzień rozpoczęcia 17-tej godziny zajęć dydaktycznych na danej formie kształcenia
– zwrot do 75% (proporcjonalnie do całkowitej liczby godzin formy kształcenia) dokonanej wpłaty
za czesne; opłata za pobrane materiały szkoleniowe nie podlega zwrotowi,
c) rezygnacja po wymienionych powyżej terminach – wpłata za czesne i materiały nie podlega

zwrotowi.
3. W przypadkach, gdy rezygnacja nastąpiła z przyczyn losowych o zwrocie wpłaconych środków
decyduje dyrektor placówki lub upoważniony przez niego pracownik.

Środki finansowe
§ 12

1. Działalność placówki finansowana jest przez uczestników form kształcenia lub inne podmioty
kierujące uczestników na formę kształcenia, zgodnie z zapisami § 9 ust. 2 lit. b oraz ust. 5 lit. e.
2. Dochody z działalności placówki przeznaczone są na działalność statutową prowadzącego
placówkę – Stowarzyszenia.

§ 13

1. Za działalność i finansowanie placówki odpowiedzialny jest podmiot prowadzący placówkę.
2. Obsługę administracyjną i księgową placówki prowadzi osoba wyznaczona przez Stowarzyszenie
zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami.
3. Przychody i koszty związane z działalnością placówki są wykazywane łącznie z pozostałymi
przychodami i kosztami podmiotu prowadzącego placówkę i prezentowane są w sprawozdaniu
finansowym podmiotu prowadzącego placówkę oraz ujmowane w jego ewidencji podatkowej.

Postanowienia końcowe

§ 14

Statut nadaje i wszelkich w nim zmian dokonuje podmiot prowadzący placówkę w uzgodnieniu
z dyrektorem placówki.

§ 15

1. Placówka używa pieczątki podłużnej:
Centrum Edukacji Zawodowej SKORPION R.K.
Bzowiec 32B, 11-135 Lubomino
2. Placówka może używać pieczątki okrągłej z napisem w otoku SKORPION R.K. w środku
Centrum Edukacji Zawodowej.

§ 16

Dyrektor placówki zapewnia możliwość zapoznania się z niniejszym statutem wszystkim
zainteresowanym osobom poprzez jego publikację na stosownych tablicach umieszczonych
na terenie placówki.

Klubowe Wydarzenia

Kusza

2021-05-01

Zapraszamy na pokaz broni neurobalistycznej (kusz cięciwowych), który odbędzie się 2 maja 2021r. w godzinach 14-17 na strzelnicy w Klonach. […]

Karabinek sportowy

2021-04-29

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Świątki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży w wieku 14-18 lat na treningi strzeleckie. W związku z realizacją […]

2019-10-09

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z otwarcia strzelnicy

Partnerzy

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.