slajd-2.jpeg
Pozwolenia na
broń palną
slajd-2.jpeg - copy
Strzelanie
z kusz
previous arrow
next arrow

Regulaminy

Regulamin
Zarządu Stowarzyszenia „Skorpion R.K.”

 1. Zarząd Stowarzyszenia „Skorpion R.K.”, zwany dalej „Zarządem”, jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, działającym na podstawie Statutu Stowarzyszenia, uchwał Walnego Zebrania oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.
 3. Skład Zarządu, tryb jego powoływania, odwoływania i uzupełniania składu, a także zakres działań określa Statut Stowarzyszenia.
 4. Na pierwszym posiedzeniu po wyborze Zarząd wybiera ze swego grona Sekretarza i Skarbnika.
 5. Obowiązki osób pełniących funkcje w Zarządzie:
  1. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
  2. Sekretarz organizuje pracę Zarządu i pilnuje realizacji przyjętych zadań oraz prowadzi dokumentację posiedzeń zarządu,
  3. Skarbnik odpowiada za sprawy finansowe Stowarzyszenia oraz zbieranie składek członkowskich,
  4. członkowie zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez prezesa oraz wynikające ze stosownych przepisów prawnych: ze statutu, uchwał walnego zebrania Członków i zarządu oraz regulaminów.
 6. Członków Zarządu zatrudnia członek organu kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia wybrany stosowną uchwałą Komisji Rewizyjnej.
 7. Zarząd używa pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu posługują się pieczątkami imiennymi.
 8. Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach i innych pracach Zarządu. 2. W razie przeszkód uniemożliwiających uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu, członek Zarządu jest zobowiązany do powiadomienia o swojej nieobecności.
 9. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes lub inny upoważniony członek Zarządu, którym w tym czasie przysługują wszystkie uprawnienia Prezesa Zarządu.
 10. Członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez Prezesa oraz wynikające ze stosownych przepisów prawnych: statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu oraz regulaminów.
 11. W razie konfliktu interesów Stowarzyszenia z interesami poszczególnego członka Zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole
 12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc i zwoływane są przez Prezesa. Zasady zwoływania posiedzeń określać będzie stosowna uchwała Zarządu. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane w trybie pilnym.
 13. Posiedzenie prowadzi Prezes zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze Statutem oraz niniejszym Regulaminem.
 14. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia.
 15. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym oraz inne osoby zaproszone przez zwołującego posiedzenie.
 16. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, wniosków, sprawozdań oraz innych form przewidzianych w przepisach prawa, Statucie Stowarzyszenia, regulaminie i uchwałach Walnego Zebrania Członków.
 17. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu
 18. Projekt uchwały Zarządu powinien zawierać w szczególności :
  1. tytuł uchwały,
  2. podstawę prawną uzasadniającą podjęcie uchwały,
  3. postanowienia merytoryczne,
  4. termin wejścia w życie uchwały.
 19. Uchwały podpisuje Prezes.
 20. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje Prezes i protokolant. Protokół zawiera w szczególności :
  1. datę posiedzenia,
  2. porządek posiedzenia,
  3. krótki opis przebiegu dyskusji,
  4. wyniki głosowań,
  5. numery i tytuły podjętych uchwał.

Do protokołu załącza się listę obecności członków Zarządu.

 1. Rejestr uchwał Zarządu i protokołów z jego posiedzeń prowadzi Prezes Stowarzyszenia.
 2. Obsługę administracyjną Zarządu zapewnia Wiceprezes ds. organizacyjnych
 3. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się postanowieniami statutu, bądź innymi przepisami prawa.

Regulamin
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Skorpion R.K.”

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, działającym w imieniu i z upoważnienia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o statut Stowarzyszenia oraz uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków niniejszy Regulamin i uchwały Walnego Zebrania.
 3. Wybrani członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego, pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, nie mogą też być skazani prawomocnym wyrokiem z winy umyślnej.
 4. Na swoim pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego grona: przewodniczącego komisji, zastępcę i sekretarza.
 5. Członkowie Komisji mogą być odwołani na podstawie uchwały Walnego Zebrania w przypadku, gdy:
  1. nie wywiązują się z obowiązku członka Stowarzyszenia i Komisji,
  2. działają na szkodę Stowarzyszenia.
 6. Podstawowe kompetencje i obowiązki Komisji Rewizyjnej:
  1. kontrolowanie zgodności działań Zarządu ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania oraz regulaminem Zarządu,
  2. przeprowadzanie merytorycznej i finansowej kontroli działalności Zarządu – co najmniej raz w roku,
  3. przedstawianie na Walnym Zebraniu sprawozdań i wniosków dotyczących udzielenia Zarządowi absolutorium,
  4. zwoływanie Walnego Zebrania sprawozdawczego, w przypadku gdy Zarząd nie zwołuje takiego zebrania,
 7. Komisja Rewizyjna wykonuje swoje czynności na posiedzeniach oraz przez swoich członków, którym zleca wykonywanie powierzonych zadań.
 8. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący, nie rzadziej, niż raz na kwartał oraz na każde żądanie dwóch członków Komisji.
 9. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego.
 10. Do współpracy i opracowania określonych zagadnień Komisja może powołać, za zgodą Prezesa Zarządu, rzeczoznawców lub specjalistów.
 11. W celu wykonania swych statutowych zadań komisja ma prawo żądać od Zarządu, członków i pracowników Stowarzyszenia wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi, dokumenty i sprawdzać stan majątku Stowarzyszenia.
 12. Z czynności kontrolnych Komisja sporządza protokół zawierający:
  1. datę i przedmiot kontroli,
  2. nazwiska osób przeprowadzających kontrolę oraz ewentualnie osób obecnych podczas kontroli,
  3. wykaz dokumentów, na podstawie których wydano ocenę i wynik kontroli,
  4. podpisy osób przeprowadzających kontrolę oraz osób obecnych przy kontroli.
 13. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Komisja Rewizyjna powinna żądać zwołania posiedzenia Zarządu celem podjęcia odpowiednich kroków zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości i umożliwiających likwidacje szkód.
 14. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczącego.
 15. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 16. Zalecenia Komisji Rewizyjnej mogą być przekazane Zarządowi w formie ustnej, w czasie obrad zarządu lub na piśmie. Fakt ten winien być odnotowany w dokumentacji Komisji.
 17. Z każdego posiedzenia i czynności Komisji Rewizyjnej powinien być sporządzony protokół zawierający podjęte decyzje, uchwały i ustalenia. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie Komisji.
 18. Członkowie komisji pełnią swoją funkcję społecznie.

Klubowe Wydarzenia

Kusza

2021-05-01

Zapraszamy na pokaz broni neurobalistycznej (kusz cięciwowych), który odbędzie się 2 maja 2021r. w godzinach 14-17 na strzelnicy w Klonach. […]

Karabinek sportowy

2021-04-29

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Świątki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży w wieku 14-18 lat na treningi strzeleckie. W związku z realizacją […]

2019-10-09

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z otwarcia strzelnicy

Partnerzy

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.