slajd-2.jpeg
Pozwolenia na
broń palną
slajd-2.jpeg - copy
Strzelanie
z kusz
previous arrow
next arrow

Statut Stowarzyszenia „Skorpion R.K.”

Rozdział I
Nazwa, siedziba, charakter prawny, teren działania

§1

 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie „Skorpion R.K” zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 2. Stowarzyszenie jest apolityczne i nie jest związane z jakimkolwiek wyznaniem.

§2

Stowarzyszenie prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104).

§3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Bzowiec 32B, 11-135 Lubomino, gmina Dobre Miasto.
 2. Teren działania Stowarzyszenia obejmuje obszar Rzeczypospolitej.
 3. Stowarzyszenie może realizować swoje cele statutowe na terenie kraju i za granicą.

§4

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy jego członków.
 2. Do prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji, stowarzyszeń krajowych i zagranicznych o tym samym lub podobnym profilu działania, zgodnie z art. 5 ust. 2 Prawa o stowarzyszeniach.

§6

Stowarzyszenie może używać pieczęci i wyróżniającego znaku graficznego lub odznaki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§7

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§8

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieokreślony.

Rozdział II
Cel i sposoby realizacji zadań statutowych

§9

 1. Celem działania Stowarzyszenia jest:
  1. zrzeszanie osób uprawiających strzelectwo sportowe z broni palnej oraz z broni cięciwowej (kusze, łuki),
  2. zrzeszanie osób kolekcjonujących broń palną historyczną,
  3. rozwijanie działalności promującej strzelectwo sportowe,
  4. upowszechnianie strzelectwa sportowego wśród wszystkich środowisk oraz grup wiekowych, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
  5. szerzenie i popularyzacja wiedzy na temat strzelectwa sportowego z broni palnej oraz z broni cięciwowej,
  6. działania na rzecz doskonalenia umiejętności strzeleckich członków Stowarzyszenia,
  7. popularyzacja sportów strzeleckich,
  8. popularyzacja pozytywnego wizerunku strzelectwa jako dziedziny sportu,
  9. rozwój kultury fizycznej oraz popularyzowanie i upowszechnianie strzelectwa ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania dyscyplin sportu zaliczanych do strzelectwa sportowego, w tym z prochu czarnego (dymnego) i strzelectwa praktycznego, strzelectwa dynamicznego (IPSC, IDPA), strzelectwa długodystansowego, sportów obronnych i militarnych,
  10. popularyzacja wiedzy o historii broni palnej poprzez wspieranie jej kolekcjonowania i organizowania imprez o charakterze kolekcjonerskim,
  11. kontynuacja tradycji strzeleckich poprzez organizowanie rekonstrukcji historycznych z wykorzystaniem broni palnej,
  12. gromadzenie i eksponowanie muzealiów militarno-historycznych,
  13. popularyzacja strzelectwa jako dziedziny wiedzy i zespołu umiejętności mających wpływ na bezpieczeństwo publiczne,
  14. popularyzacja strzelectwa jako formy rekreacji,
  15. popularyzacja i rozwój sportów obronnych, pożądanych w społeczeństwie ze względu na obronność państwa,
  16. popularyzacja i propagowanie innych form aktywności sportowej, zdrowotnej i prospołecznej,
  17. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie Polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  18. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom,
  19. kultywowanie tradycji towarzystw strzeleckich oraz upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
  20. działanie na rzecz rozwijania kontaktów międzynarodowych i współpracy międzynarodowej z organizacjami strzeleckimi i obronnymi.
 1. Stowarzyszenie reprezentuje swych członków wobec organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji społecznych, osób fizycznych, osób prawnych oraz podmiotów nie posiadających osobowości prawnej i innych podmiotów.

§10

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. prowadzenie zajęć, szkoleń oraz „prowadzenie zajęć, szkoleń oraz kursów m.in. kursów i szkoleń dla kandydatów oraz pracowników specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych (SUFO), kursów i szkoleń dla kwalifikowanych pracowników ochrony, szkoleń przed egzaminem na indywidualne pozwolenie na broń do ochrony osobistej, kursów pomocy przedmedycznej, kursów BHP, kursów doskonalających w posługiwaniu się bronią i pałką tonfa, kursów samoobrony oraz technik interwencji, innych szkoleń związanych z zawodem pracownika ochrony, szkoleń dla szkół w ramach przedmiotu „przysposobienie obronne”
  2. organizowanie szkoleń, szkoleń sportowych, zawodów sportowych i turniejów, kursów, treningów, ćwiczeń, warsztatów z zakresu: strzelectwa sportowego, strzelectwa z prochu czarnego (dymnego), strzelectwa z urządzeń neurobalistycznych wykorzystujących siłę sprężystości (broni cięciwowej), strzelectwa praktycznego, strzelectwa dynamicznego (IPSC, IDPA), strzelectwa długodystansowego, strzelectwa rekreacyjnego, sportów obronnych i militarnych,
  3. udział członków Stowarzyszenia w zawodach strzeleckich,
  4. organizowanie wykładów i prelekcji promujących strzelectwo sportowe,
  5. organizowanie i dystrybucję materiałów promujących strzelectwo sportowe w mediach społecznościowych,
  6. prowadzenie strony internetowej i profilu Stowarzyszenia w mediach społecznościowych,
  7. współpracę z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami,
  8. prowadzenie działań integrujących środowiska strzeleckie,
  9. pozyskiwanie finansowania działalności Stowarzyszenia ze środków zewnętrznych,
  10. organizowanie działań mających na celu stworzenie członkom Stowarzyszenia warunków do uprawiania strzelectwa sportowego, w szczególności poprzez zapewnienie im bezpiecznych miejsc do uprawiania strzelectwa, opieki trenerskiej i prawnej, odpowiednich materiałów, sprzętu i pomieszczeń,
  11. organizowanie działań mających na celu stworzenie osobom nie będącym członkami Stowarzyszenia warunków do uprawiania strzelectwa sportowego, w szczególności poprzez zapewnienie im bezpiecznych miejsc do uprawiania strzelectwa, opieki trenerskiej i prawnej, odpowiednich materiałów, sprzętu i pomieszczeń,
  12. szkolenie i doskonalenie w zakresie strzelectwa osób posiadających lub zainteresowanych posiadaniem broni palnej albo używających jej w pracy zawodowej,
  13. prowadzenie działalności gospodarczej,
  14. współpracę i wymianę doświadczeń z organizacjami paramilitarnymi, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek wojskowych z terenu całego kraju,
  15. współpracę i wymianę doświadczeń z właściwymi jednostkami MSWiA, MON itp.,
  16. przestrzeganie oraz udział w obchodach rocznic i świąt narodowych,
  17. organizowanie wystaw i pokazów broni,
  18. organizowanie szkół przetrwania, obozów survivalowych dla młodzieży i dorosłych,
  19. organizowanie innych imprez sportowych i rekreacyjnych dla zakładów pracy, grup zorganizowanych, osób indywidualnych połączonych z rywalizacją sportową, w tym strzelecką,
  20. organizowanie oraz uczestniczenie w wystawach broni kolekcjonerskiej oraz broni cięciwowej,
  21. organizowanie pokazów kolekcji broni w szkołach, zakładach pracy itp.,
  22. szkolenia i organizacja czasu wolnego w zakresie patriotyczno-obronnego wychowania oraz sportów obronnych.

§11

 1. Stowarzyszenie może współorganizować, reprezentować i finansować inne formy organizacyjne takie jak: komitety, grupy robocze, platformy, fora i tym podobne, jeżeli ich działalność jest zgodna z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenie i ich prawa i obowiązki

§12

 1. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i osoby prawne, którym bliskie są cele Stowarzyszenia.
 2. Członkowie dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych;
  2. członków honorowych;
  3. członków wspierających.
 3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§13

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, niekarana za popełnienie przestępstw, niezależnie od miejsca stałego zamieszkania. Osoba niepełnoletnia może być członkiem Stowarzyszenia za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych.

§14

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, której bliskie są cele Stowarzyszenia, a w szczególności osoba, która przyczyniła się znacząco do popularyzacji strzelectwa sportowego.

§15

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członkowie wspierający będący osobą prawną działają za pośrednictwem organu powołanego do reprezentacji lub wyznaczonego przedstawiciela.

§16

 1. Warunkiem uzyskania członkostwa określonego w § 13 i 15 jest złożenie pisemnej deklaracji o następującej treści: ”Akceptuję cele Stowarzyszenia „Skorpion R.K.”, zobowiązuję się do czynnego uczestnictwa w jego pracach i opłacania składek, a nadto do uiszczenia wpisowego określonego w uchwale podjętej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia”.

§17

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
  2. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia pod warunkiem uzyskania pełnoletności w dniu wyborów;
  3. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym;
  4. poddawać ocenie działalność Stowarzyszenia i jego władz, a także wysuwać wobec władz Stowarzyszenia postulaty i wnioski dotyczące jego działalności;
  5. korzystać z pomocy fachowej Stowarzyszenia na zasadach i w granicach określonych regulaminem i uchwałami Zarządu;
  6. nosić odznakę Stowarzyszenia;
  7. uczestniczyć w zjazdach, konferencjach, szkoleniach, zawodach i innych spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie;
  8. korzystać z pomieszczeń i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.
 2. Członek zwyczajny ma obowiązek:
  1. propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji jego celów;
  2. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia;
  3. przestrzegać prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  4. przedłożyć na żądanie Zarządu aktualne zaświadczenie o niekaralności;
  5. regularnie opłacać składki członkowskie;
  6. dbać o stałe podnoszenie kwalifikacji strzeleckich;
  7. chronić własność Stowarzyszenia;
  8. uczestniczyć w co najmniej 3/4 szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie,
  9. godnie reprezentować Stowarzyszenie,
  10. informowania władz Stowarzyszenia o każdorazowej zmianie danych osobowych, w tym nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

§18

 1. Członek honorowy ma prawo:
  1. uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym;
  2. wyrażać opinie i zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy ma obowiązek:
  1. przestrzegać prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  2. godnie reprezentować Stowarzyszenie.
  3. informowania władz Stowarzyszenia o każdorazowej zmianie danych osobowych, w tym nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 3. Członek honorowy zwolniony jest od obowiązku opłacania wpisowego oraz składek członkowskich, a także nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§19

(uchylony)

§20

 1. Członek wspierający ma prawo:
  1. uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym;
  2. wyrażać opinie i zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
  3. korzystać z pomocy fachowej Stowarzyszenia;
  4. korzystać z pomieszczeń i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych w odrębnych regulaminach;
  5. brać udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym;
  6. posiadać odznakę Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający ma obowiązek:
  1. promować działalność Stowarzyszenia;
  2. przyczyniać się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
  3. regularnie opłacać składki członkowskie;
  4. przestrzegać prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  5. dbać o stałe podnoszenie tradycji jakości produktów i promocję województwa warmińsko-mazurskiego;
  6. chronić własność Stowarzyszenia;
  7. godnie reprezentować Stowarzyszenie;
  8. informowania władz Stowarzyszenia o każdorazowej zmianie danych osobowych, w tym nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

Rozdział IV
Zasady nabycia i utraty członkostwa

§21

 1. Członek zwyczajny zostaje przyjęty do Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu, podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający zostaje przyjęty do Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu, podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy zostaje przyjęty do Stowarzyszenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, podjętej zwykłą większością głosów członków Walnego Zebrania uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu, na wniosek Zarządu lub grupy co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Uchwała o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia wywołuje skutek od chwili jej podjęcia.
 5. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia kandydatowi na członka zwyczajnego lub członka wpierającego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od doręczenia uchwały odmawiającej przyjęcia za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Uchwała Walnego Zebrania wydana w wyniku odwołania, o którym mowa w ust. 5 oraz uchwała w przedmiocie nadania lub odmowy nadania honorowego członkostwa jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

§22

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
  1. rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Zarządu Stowarzyszenia;
  2. wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia podjętą na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia – z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia, nieprzestrzegania prawa, postanowień niniejszego statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia;
  3. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia w wyniku nieopłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy;
  4. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia w wyniku nieuczestniczenia w co najmniej 3/4 szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie;
  5. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia, w wyniku skazania członka Stowarzyszenia prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa;
  6. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podjętej na skutek nieprzedłożenia na żądanie Zarządu Stowarzyszenia aktualnego zaświadczenia o niekaralności,
  7. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podjętej na skutek działań członka Stowarzyszenia sprzecznego z celem działania Stowarzyszenia lub działań, które godziły w pozytywny wizerunek Stowarzyszenia;
  8. utraty zdolności do czynności prawnej, w tym śmierci członka, lub utraty osobowości prawnej;
 2. Członkostwo honorowe ustaje, z zastrzeżeniem ust. 1 lit. e i f, w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej na wniosek Zarządu.
 3. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu ze Stowarzyszenia lub skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od doręczenia uchwały o skreśleniu bądź wykluczeniu.
 4. Uchwała Walnego Zebrania wydana na podstawie ust. 2 oraz uchwała wydana w wyniku odwołania, o którym mowa w ust. 3 jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.
 5. Członek zwyczajny na swój wniosek skierowany do Zarządu, może na podstawie uchwały Zarządu zostać członkiem wspierającym.

Rozdział V
Władze Stowarzyszenia

§23

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków;
  2. Zarząd Stowarzyszenia;
  3. Komisja Rewizyjna.

§24

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia udział biorą:
  1. członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym;
  2. członkowie honorowi, członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym;
 4. Członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos na Walnym Zebraniu.

§25

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu, chyba, że inne postanowienia Statutu stanowią inaczej. Nie dopuszcza się głosowania przez pełnomocnika.
 2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos członka pełniącego funkcję Prezesa Zarządu o ile jest obecny na Walnym Zebraniu Członków, w innym wypadku głos Przewodniczącego. Przewodniczącego wybiera w drodze uchwały Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 3. Uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu Stowarzyszenia zapadają większością 9/10 głosów przy obecności co najmniej ¾ członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. W odniesieniu do Prezesa – większością 9/10 głosów przy obecności wszystkich członków Stowarzyszenia.
 4. Uchwały w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§26

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
  1. wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem § 31 i § 39 Statutu;
  2. zatwierdzanie uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadkach przewidzianych w Statucie;
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  4. udzielanie absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej z wykonania obowiązków;
  5. uchwalenie zmian w Statucie;
  6. uchwalanie programów działalności i zaleceń dla władz Stowarzyszenia oraz zatwierdzenie budżetu i bilansu Stowarzyszenia;
  7. wyrażanie zgody na obciążanie lub zbycie majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia;
  8. zatwierdzenie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  9. ustalenie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego;
  10. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;
  11. rozwiązanie lub likwidacja Stowarzyszenia;
  12. podejmowanie decyzji w innych sprawach wniesionych przez władze Stowarzyszenia, a niezastrzeżonych postanowieniami statutu do kompetencji innych władz;
  13. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i międzynarodowych;
  14. podejmowanie uchwał na wniosek Zarządu w sprawie nadania, bądź pozbawienia godności członka honorowego;
  15. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu odmawiających przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia i uchwał o wykluczeniu lub skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia;
  16. ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia.

§27

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku, w terminie do 30 czerwca. Zarząd zawiadamia o Zebraniu wszystkich członków Stowarzyszenia za pośrednictwem środków elektronicznej komunikacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez członka zgodny z podaną przez członka informacją w myśl § 17 ust. 2 lit. j, § 18 ust. 2 lit. c, § 20 ust. 2 lit. h. co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad Zebrania. Chwilą doręczenia zawiadomienia jest moment jego wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad, datę, godzinę i miejsce Zebrania.

§28

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd celem rozstrzygnięcia spraw wykraczających poza zwykły zarząd, wymagających niezwłocznego załatwienia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.
 3. Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie, jeżeli Zebranie nie zostanie zwołane w terminach i trybach, o których mowa w § 27 i § 28 ust. 2.
 4. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy, dla których załatwienia zostało ono zwołane.
 5. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w § 27 właściwymi dla Zwyczajnego Walnego Zebrania, z tym zastrzeżeniem, iż zawiadomienie może być wystosowane co najmniej 3 dni przed terminem rozpoczęcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§29

 1. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym z wyjątkiem wyborów i odwoływania władz Stowarzyszenia, kiedy głosowanie ma charakter tajny.
 2. Głosowanie tajne w innych sprawach zarządzane jest w razie zgłoszenia takiego żądania, przez co najmniej 2/3 członków zwyczajnych obecnych na Zebraniu.

§30

 1. Zarząd składa się z trzech członków. Członkiem Zarządu może być osoba, która ukończyła 21 lat w dniu wyboru do Zarządu.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i 2 (dwóch) Wiceprezesów.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes. W razie jego nieobecności pracami Zarządu Kieruje wskazany przez niego Wiceprezes. Jeżeli Prezes Zarządu nie wskaże Wiceprezesa to zastępuje go najstarszy wiekiem Wiceprezes Zarządu.
 4. Pierwszy Zarząd powołuje Zebranie Założycieli.
 5. Uchylony.

§31

 1. W razie zmniejszenia się składu Zarządu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę członków Zarządu. Uchwała Zarządu w przedmiocie kooptacji podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków na jego najbliższym posiedzeniu.
 2. W przypadku zmniejszenia stanu liczebnego członków Zarządu poniżej 50% składu statutowego, wyboru brakujących członków Zarządu dokona Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§32

 1. Do kompetencji Zarządu należy kierowanie działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz, a w szczególności:
  1. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
  3. ustalenie okresowych planów działalności i preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia;
  4. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia z zastrzeżeniem § 26 ust.1 lit. n;
  5. zwoływanie Walnych Zebrań Stowarzyszenia;
  6. powoływanie sekcji zawodowych, specjalistycznych, organów opiniodawczo-doradczych i wykonawczych;
  7. uchylony;
  8. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
  9. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie działalności;
 2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych i składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnionych jest co najmniej dwóch członków Zarządu łącznie, w tym obowiązkowo Prezes Zarządu.

§33

 1. Zarząd może powołać organy opiniodawczo–doradcze i wykonawcze Zarządu, którym może przekazać uprawnienia do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia. Członkowie tych organów powoływani są imiennie przez Zarząd spośród członków Stowarzyszenia.
 2. Zakres działania organów określonych w ust. 1 określi stosowna uchwała Zarządu.

§34

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać ze Stowarzyszeniem w stosunku pracy lub innym stosunku cywilnoprawnym. Umowy o pracę lub cywilnoprawne z członkami zarządu zawiera i rozwiązuje Komisja Rewizyjna lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania.
 2. Członkowie organów powołanych przez Zarząd stosownie do postanowień § 33 Statutu mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie umów cywilnoprawnych, o ile Walne Zebranie podejmie uchwałę o przyznaniu oraz wysokości wynagrodzenia.

§35

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 jego członków, w tym Prezesa Zarządu, zastrzeżeniem ust. 3, chyba, że inne postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§36

 1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym z wyjątkiem wyborów i odwoływania członków władz Stowarzyszenia, kiedy głosowanie ma charakter tajny.
 2. Głosowanie tajne w innych sprawach zarządzane jest w razie zgłoszenia takiego żądania, przez co najmniej 1 członków Zarządu obecnego na posiedzeniu.

§37

Komisja Rewizyjna jest organem stałego nadzoru i kontroli działalności Stowarzyszenia.

§38

 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 osób. Członkiem Komisji może być osoba, która ukończyła 21 lat w dniu wyboru do Komisji. Komisja powołuje ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
 2. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej.
 3. Uchylony.
 4. Pierwszą Komisję Rewizyjną powołuje Zebranie Założycieli.

§39

 1. W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie Komisji. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę członków Komisji. Uchwała Komisji w przedmiocie kooptacji podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków na jego najbliższym posiedzeniu.
 2. W przypadku zmniejszenia się stanu liczebnego członków Komisji Rewizyjnej poniżej 50%, wyboru brakujących członków organu dokona Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§40

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia, w tym kontrola finansowa;
  2. występowanie do Zarządu z wnioskami i żądaniami wyjaśnień;
  3. przedstawianie projektów uchwał i wniosków Walnemu Zebraniu;
  4. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu o gospodarce Stowarzyszenia oraz występowanie do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium Zarządowi;
  5. składanie wniosków do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania;
  6. kontrola opłacania składek członkowskich oraz wpisowego;
  7. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przypadku, o którym mowa w § 28 ust. 3.

§41

 1. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jego członków, w tym Przewodniczącego, z zastrzeżeniem ust. 3, chyba, że inne postanowienia statutu stanowią inaczej.
 3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

§42

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym z wyjątkiem wyborów i odwoływania członków władz Stowarzyszenia, kiedy głosowanie ma charakter tajny.
 2. Głosowanie tajne w innych sprawach zarządzane jest w razie zgłoszenia takiego żądania, przez co najmniej 1 członka Komisji obecnego na posiedzeniu.

§43

Komisja Rewizyjna powinna przeprowadzić kompleksową kontrolę działalności Stowarzyszenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia

§44

 1. Majątek Stowarzyszenia może pochodzić:
  1. ze składek członkowskich i wpisowego;
  2. z darowizn, spadków i zapisów;
  3. z dochodów z własnej działalności;
  4. z dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie;
  5. z dochodów z majątku Stowarzyszenia;
  6. z ofiarności publicznej;
  7. z dotacji dostępnych dla Stowarzyszeń.

§45

 1. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do ostatniego dnia każdego miesiąca do kasy lub na rachunek bankowy Stowarzyszenia.
 3. Wpłaty pieniężne dokonywane do kasy będą niezwłocznie przekazywane na rachunek bankowy, po uwzględnieniu bieżących potrzeb Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Przedmiot działalności gospodarczej Stowarzyszenia

§46

Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia, wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
93.12.Z Działalność klubów sportowych
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
84.24.Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.Z Pozostałe sprzątanie
81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
63.12.Z Działalność portali internetowych
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

Rozdział VIII
Zmiana Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia i postanowienia końcowe

§47

Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia może być dokonane wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§48

 1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, odpowiednio Walne Zebranie lub Nadzwyczajne Walne Zebranie:
  1. wyznaczy likwidatora;
  2. określi na jakie cele zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

Klubowe Wydarzenia

Kusza

2021-05-01

Zapraszamy na pokaz broni neurobalistycznej (kusz cięciwowych), który odbędzie się 2 maja 2021r. w godzinach 14-17 na strzelnicy w Klonach. […]

Karabinek sportowy

2021-04-29

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Świątki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży w wieku 14-18 lat na treningi strzeleckie. W związku z realizacją […]

2019-10-09

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z otwarcia strzelnicy

Partnerzy

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.