slajd-2.jpeg
Pozwolenia na
broń palną
slajd-2.jpeg - copy
Strzelanie
z kusz
previous arrow
next arrow

Regulamin strzelnicy sportowej „SKORPION”

REGULAMIN STRZELNICY SPORTOWEJ
„SKORPION”

Strzelnica sportowa „SKORPION” zlokalizowana w miejscowości Klony gm. Świątki na działce nr 36 jest kompleksem osi strzeleckich przeznaczonym do prowadzenia szkoleń strzeleckich w ramach planu – programu zaakceptowanego przez Zarządcę strzelnicy, a także organizacji i prowadzenia zawodów oraz turniejów strzeleckich, jak i rekreacji za zgodą Zarządcy.
Regulamin sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnicy
(Dz. U. 200 Nr 18 poz. 234 z późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ 1
Warunki korzystania ze strzelnicy
§1
1. Strzelanie może odbywać się:
1) z broni czarno prochowej,
2) z broni palnej: sportowej, myśliwskiej, gazowej, alarmowej i bojowej,
3) z indywidualnej broni strzeleckiej – znajdującej się na wyposażeniu formacji uzbrojonych (Wojsko, Policja, Straż Graniczna, Służba Ochrony Kolei, Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych itp.),
4) broni miotającej neurobalistycznej wykorzystującej energię sprężystości.
2. Strzelanie z broni określonej w ust. 1 może odbywać się pod warunkiem:
1) przestrzegania niniejszego regulaminu,
2) wywieszenia na maszcie strzelnicy oraz użytkowanej osi strzeleckiej czerwonej flagi,
3) nadzorowania przez „prowadzącego strzelanie” posiadającego właściwe kwalifikacje.
§2
„Prowadzącym strzelanie” może być osoba, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego.
§3
1. Prowadzący strzelanie:
1) odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
2) wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu,
3) prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
b) numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
c) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.
§4
1. Na strzelnicy zabrania się:
1) osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,
2) używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
3) użytkowania broni niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub niezgodnie z jej przeznaczeniem lub warunkami użytkowania,
4) spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.
§5
1. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:
1) regulamin strzelnicy oraz poszczególnych osi strzeleckich,
2) decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania,
3) plan strzelnicy z oznaczeniem:
a) stanowisk strzeleckich na poszczególnych osiach strzeleckich z ujęciem rodzaju broni dozwolonej na danej osi strzeleckiej,
b) punktu sanitarnego
c) dróg ewakuacji,
d) miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,
4) wykaz sygnałów alarmowych,
5) informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.
§6
Za szkody powstałe w mieniu strzelnicy podczas treningu strzeleckiego oraz spowodowanie wypadku odpowiada prowadzący strzelanie, podczas zawodów lub turniejów strzeleckich organizator zawodów, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, o wszystkich uwagach w/w bezpośrednio powiadamiają Zarządcę strzelnicy lub Funkcyjnego „Skorpion”.
§7
1. Dopuszcza się indywidualne treningi strzeleckie bez bezpośredniego nadzoru przez prowadzącego strzelanie dla osób posiadających broń myśliwską, sportową lub strzelających z broni obiektowej posiadających dopuszczenie do pracy z bronią mających uprawnienia trenera lub sędziego strzelectwa myśliwskiego lub sportowego albo obronnego – wpisanych do rejestru strzelań.
2. Przed rozpoczęciem strzelania osoby, o której mowa w pkt. 1, zobowiązane są zgłosić się do Zarządcy strzelnicy lub Funkcyjnego „Skorpion” – prowadzącego strzelanie oraz uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie treningu indywidualnego na wyznaczonej osi strzeleckiej. W czasie treningu prowadzący strzelanie musi być obecny w obrębie danej osi strzeleckiej i któremu strzelający zgłasza zakończenie strzelania potwierdzając ewentualne uwagi wpisem w księdze rejestru pobytu na strzelnicy.

ROZDZIAŁ 2
Sposób obchodzenia się z bronią
§8
Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń kulową i śrutową rozładowaną i zabezpieczoną w futerałach, pokrowcach z wyjątkiem Funkcyjnych „Skorpion” pełniących obowiązki ochrony broni i obiektu, w przypadku strzelań specjalnych, konkurencji dynamicznych zgodnie z regulaminem konkurencji i zawodów za zgodą Zarządcy strzelnicy. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach, nie dopuszcza się noszenia broni i przenoszenia broni po terenie strzelnicy w inny sposób niż wyżej ujęty.
§9
Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub „pasie taktycznym” w przypadku strzelań specjalnych lub dynamicznych – tylko na polecenie prowadzącego strzelanie , dozwolone jest wyjmowanie broni w miejscach „technicznych” wyznaczonych i wyraźnie oznakowanych.
§10
Wszystkie czynności związanych z obsługą broni na wyznaczonym stanowisku lub „pasie taktycznym” dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz lub przedmiotów będących celem na danej osi strzelnicy.
§11
Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie lub sędziego danej konkurencji.
§12
Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie lub sędziemu konkurencji.

§13
Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie lub sędziemu konkurencji umieszcza się ją w futerale lub pokrowcu o ile regulamin konkurencji nie określa inaczej, o ile broń nie jest schowana w futerale lub pokrowcu zawsze należy pamiętać o włożeniu wskaźnika bezpieczeństwa w broni kulowej lub „złamaniu luf” tj. otwarte komory nabojowe w broni gładkolufowej.
§14
Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich lub w określonym „pasie taktycznym” do tarcz lub innych właściwych ujętych regulaminem konkurencji przedmiotów będących celem na strzelnicy.
§15
Załadowanej „nabitej” broni nie można wypuszczać z ręki, jak również w takim stanie odkładać lub przekazywać innej osobie z wyjątkiem prowadzącego strzelanie lub sędziego konkurencji w przypadkach określonych przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów, treningu.
§16
Wyjmowanie broni do prób, ćwiczenia, sprawdzania, czyszczenia i napraw broni dozwolone jest w miejscu do tego wyznaczonym i wyraźnie oznakowanym zwanym strefą bezpieczeństwa.
§17
W strefie bezpieczeństwa zakazane jest ładowanie broni oraz operowanie jakąkolwiek amunicją jej detalami lub ładunkami czarno prochowymi.

ROZDZIAŁ 3
Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy
§18
Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany znać regulamin strzelnicy oraz danej osi strzeleckiej, ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie lub sędziego konkurencji oraz przestrzegać regulaminu zawodów i danej konkurencji.
§19
Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie lub sędziego konkurencji, w przypadku zmian stanowisk bez uprzedniej zgody obsługi technicznej strzelnicy.

§20
Korzystając ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich, osoby niepełnosprawne oraz młodociane mogą korzystać ze strzelnicy tylko w obecności opiekuna prawnego.
§21
Po komendzie „STOP”, wydanej przez prowadzącego strzelanie, sędziego lub inną osobę znajdującą się na danej osi strzeleckiej – osoba ta może wydawać komendę tylko w przypadku naruszenia przepisów bezpieczeństwa strzelających lub osób będących w rejonie strzelania, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.
§22
Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna. O wprowadzeniu zwierzęcia jego opiekun powiadamia Funkcyjnego obsługi strzelnicy.
§23
Osobę naruszającą regulamin należy bezwzględnie – natychmiast usunąć z obiektu przy pomocy wyznaczonej wcześniej przez Zarządcę lub Organizatora tzw. służby porządkowej posiadającej widoczne oznaczenia pełnionych Funkcji oraz zastosować przepisy prawne.
§24
Prowadzący strzelanie lub upoważniony Funkcyjny pracownik obsługi odmawia zgody wejścia na obiekt strzelnicy Osobie jeżeli jego stan psychiczny lub fizyczny oraz jego nastawienie lub zachowanie stanowi zagrożenie lub ryzyko dla bezpieczeństwa innych uczestników, pracowników lub mienia. Podejrzenie pozostawania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających stanowi takie zagrożenie., wszystkie sytuacje należy odnotować w książce dyżurnego strzelnicy.
§25
Prowadzący strzelanie lub upoważniony Funkcyjny pracownik obsługi może również odmówić wejścia na obiekt strzelnicy jeżeli w jego ocenie zaistniały przesłanki wpływające na bezpieczeństwo, zdrowie lub komfort dla innych uczestników lub pracowników z odnotowaniem w książce dyżurnego strzelnicy.
§26
W przypadku niezastosowania się do poleceń prowadzącego strzelanie każda osoba może być usunięta ze strzelnicy lub ze stanowiska strzeleckiego.
§27
Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.

§28
Zabrania się palenia tytoniu na terenie strzelnicy poza miejscami do tego wyznaczonymi.
§29
Strzelający oraz inne osoby przebywające na strzelnicy w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk strzeleckich zobowiązane są nosić indywidualne ochraniacze słuchu.
§30
Podczas strzelania jego uczestnicy zobowiązani są nosić bezodpryskowe okulary lub inne ochraniacze wzroku.

ROZDZIAŁ 4
Dodatkowe zasady bezpieczeństwa na strzelnicy
§31
W przypadku pobrania broni należy sprawdzić czy jest rozładowana.
§32
Należy zawsze posługiwać się bronią z najwyższą ostrożnością i traktować tak, jakby była załadowana.
§33
Wyjmowanie broni z kabur i kaset może odbywać się wyłącznie na stanowisku strzeleckim bądź treningowym oraz miejscu do tego wyznaczonych i wyraźnie oznakowanych w tym do czyszczenia oraz naprawy broni.
§34
Przed rozpoczęciem strzelania konieczne jest upewnienie się czy w rejonie narażonym na niebezpieczeństwo nie znajdują się osoby postronne lub zwierzęta. Obowiązek ten spoczywa również na „prowadzącym strzelanie”.
§35
Składanie się, celowanie i strzelanie „na sucho” dozwolone jest tylko na stanowisku strzeleckim lub innym miejscu wyznaczonym przez „prowadzącego strzelanie” i za jego zgodą.
§36
Broń można ładować wyłącznie na stanowisku strzeleckim z lufą skierowaną w kulochwyt
i tylko po komendzie „ładuj” lub „start”. Przy ładowaniu nie można korzystać z pomocy osób nieuprawnionych.

§37
Na terenie strzelnicy zabrania się strzelania do przedmiotów innych niż tarcza lub przedmiot będący celem.
§38
Zabrania się stosowania amunicji przeciwpancernej, zapalającej lub smugowej oraz amunicji uszkodzonej.
§39
Zabrania się ładowania i strzelania z broni niesprawnej.
§40
Przebywający na strzelnicy musi niezwłocznie powiadomić prowadzącego strzelanie
o sytuacji, która może być niebezpieczna lub spowodować wypadek.
§41
Prowadzący strzelanie lub sędzia konkurencji jest odpowiedzialny za wydawanie komend „ładuj”, „start”, „stop”, „rozładuj” i innych niezbędnych poleceń. Należy być pewnym, że komendy jego są wykonywane a posługiwanie się bronią odbywa się w sposób bezpieczny.
§42
Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie lub sędziemu konkurencji. Zgłoszeniu podlegają również wszystkie przypadki nadzwyczajne (np. uszkodzenie broni wpływające na jej bezpieczeństwo, oddanie strzału przypadkowego, zranienia, uszkodzenia wyposażenia strzelnicy, zacięcia broni).
§43
Oprócz wymienionych zasad bezpieczeństwa na strzelnicy obowiązują również zasady szczegółowo sprecyzowane w regulaminach poszczególnych zawodów i konkurencji sportowych, myśliwskich itp.

ROZDZIAŁ 5
Postanowienia końcowe
§ 44
1. Bezpośrednio podczas zajęć strzeleckich za bezpieczeństwo i porządek na strzelnicy, danej osi strzeleckiej odpowiada prowadzący strzelanie lub sędzia konkurencji, podczas zawodów i turniejów strzeleckich organizator imprezy, do którego obowiązków w szczególności należy:
1) Respektowanie postanowień niniejszego regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy.
2) Niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenia niszczenia mienia.
3) Zgłoszenie Zarządcy strzelnicy wszystkich uwag zarówno technicznych jak i organizacyjnych oraz przekazanie strzelnicy, osi strzeleckich obsłudze strzelnicy z adnotacją w rejestrze strzelań i książce dyżurów strzelnicy znajdującej się u Funkcyjnego „Skorpion”.

Klubowe Wydarzenia

Kusza

2021-05-01

Zapraszamy na pokaz broni neurobalistycznej (kusz cięciwowych), który odbędzie się 2 maja 2021r. w godzinach 14-17 na strzelnicy w Klonach. […]

Karabinek sportowy

2021-04-29

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Świątki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży w wieku 14-18 lat na treningi strzeleckie. W związku z realizacją […]

2019-10-09

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z otwarcia strzelnicy

Partnerzy

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.