slajd-2.jpeg
Pozwolenia na
broń palną
slajd-2.jpeg - copy
Strzelanie
z kusz
previous arrow
next arrow

Regulamin
„ZAWODY O PUCHAR PREZESA SKORPION R.K.”
Klony, 4 grudnia 2022 roku

1. Cel zawodów:
• propagowanie sportu strzeleckiego wśród sympatyków strzelectwa
• rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur
• zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, osobom zainteresowanym uprawianiem strzelectwa
2. Organizator:
– Stowarzyszenie „Skorpion R.K.”, we współpracy z Klubem Strzeleckim SAGITTARIUS
3. Termin i miejsce zawodów:
4 grudnia 2022 roku. Otwarta Strzelnica „SKORPION R.K.” Klony
Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00
Podział na zmiany:
– I zmiana – od godz. 10.00 – 12.30
– II zmiana – od godz. 12.30 – 15.00
Podczas każdej zmiany przeprowadzone zostaną cztery konkurencje.
Zainteresowani ZAWODNICY nie muszą strzelać we wszystkich konkurencjach.
Organizator przewiduje oficjalne rozpoczęcie i zakończenie zawodów.
4. Zasady uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego w wysokości 40,00 zł od konkurencji.
Startowe płatne po przybyciu na strzelnicę.
UWAGA – wszyscy uczestnicy strzelania mają obowiązek w trakcie strzelania używać własnych ochronników słuchu (słuchawki) i wzroku (okulary). Osoby nieposiadające ochronników mogą zostać niedopuszczone do strzelania. Zawodnicy muszą także posiadać tzw. wskaźniki bezpieczeństwa (flagi bezpieczeństwa), jako wskaźnik pustej komory nabojowej.
Zawody odbędą się w reżimie sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i
komunikatami.
5. Zasady punktacji, klasyfikacja:
W zawodach prowadzi się tylko klasyfikację indywidualną, oddzielną dla każdej konkurencji. W strzelaniu do tarcz (konkurencja nr 1, 2 i 3) o kolejności w zawodach decyduje suma punktów uzyskana w trakcie strzelania ocenianego (bez strzałów próbnych).
W przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje większa liczba 10 wewnętrznych, następnie ostatnia seria, w dalszej kolejności, większa liczba 10, następnie 9, itd.
Strzały wątpliwe w konkurencji Pcz 10 kalibrowane będą kalibrem, z którego strzelał dany zawodnik.
W strzelaniu z ograniczonym czasem (konkurencja nr 4) sposób klasyfikacji określony jest w opisie danej konkurencji.
6. Rozgrywane będą następujące konkurencje:
Pistolet sportowy Psp-10, kaliber 22LR (np. Margolin, Cz-122, Walther GSP, Iż 35, itp.), z
wyjątkiem pistoletu dowolnego:
– strzały próbne i czas przygotowawczy: liczba nieograniczona w czasie 5 minut
– strzały oceniane: 1 seria 10-strzałowa oceniana w czasie 10 minut
– cel – tarcza olimpijska TS-4
– broń – pistolet sportowy (pistolet lub rewolwer)
– przyrządy celownicze – mechaniczne otwarte, bez optyki i kolimatorów
– odległość – 25 metrów
– postawa – stojąc z jednej ręki lub oburącz
– kaliber – 5,6 mm
Komendy wydawane są przez sędziego prowadzącego na danej osi strzeleckiej. Ewentualne zacięcia broni usuwane są indywidualnie przez zawodników w czasie przewidzianym na strzelanie i/lub z pomocą sędziego. O szczegółowej organizacji decydują sędziowie osiowi.
Zasady punktacji konkurencji: przestrzeliny punktowane są zgodnie z wartością określoną na tarczy. Jeżeli przestrzelina dotyka linii o wyższej wartości, zalicza się wyższą wartość punktową.
Przestrzeliny będą kalibrowane kalibromierzem .22LR (5,6 mm).
Pistolet centralnego zapłonu Pcz-10 (kaliber 7,62 – 11,43) (pistolet samopowtarzalny, np.
Glock 17, Walther P-99, Cz-75, Beretta 92FS, Hammerli 280, Walther GSP, Pardini Sp, itp.)
– strzały próbne i czas przygotowawczy: liczba nieograniczona w czasie 5 minut
– 1 seria 10-strzałowa oceniana w czasie 10 minut
– cel – tarcza olimpijska TS-4
– broń – pistolet centralnego zapłonu
– przyrządy celownicze – mechaniczne otwarte, bez optyki i kolimatorów
– odległość – 25 metrów
– postawa – stojąc z jednej ręki lub oburącz
– kaliber – kal. 7,62 mm – 11,43 mm
Zasady rozegrania i punktacji konkurencji – analogicznie do konkurencji Psp-10.
Komendy wydawane są przez sędziego prowadzącego na danej osi strzeleckiej. Ewentualne zacięcia broni usuwane są indywidualnie przez zawodników w czasie przewidzianym na strzelanie i/lub z pomocą sędziego. O szczegółowej organizacji decydują sędziowie osiowi.
Zasady punktacji konkurencji: przestrzeliny punktowane są zgodnie z wartością określoną na tarczy. Jeżeli przestrzelina dotyka linii o wyższej wartości, zalicza się wyższą wartość punktową.
Przestrzeliny będą kalibrowane kalibromierzem, zgodnie z kalibrem, z którego strzela zawodnik.
Karabin sportowy Ksp-20 (kaliber 22LR), (przyrządy przeziernikowe, broń np. CM-2, Suhl)
– strzały próbne i czas przygotowawczy: liczba nieograniczona w czasie 5 minut (do osobnej tarczy próbnej)
– 2 serie po 10 strzałów ocenianych w czasie 10 minut (do 2 tarcz)
– przyrządy celownicze – mechaniczne zamknięte (przeziernikowe) lub otwarte, bez optyki i kolimatorów
– cel – tarcza olimpijska przewidziana do strzelań z karabinu sportowego
– broń – karabin sportowy, kaliber 5,6 mm
– odległość – 50 metrów
– postawa – stojąc z podpórką, ewentualnie z pasa. Jedna podpórka niezwiązana na stałe z karabinem.
– możliwość stosowania dodatkowego osprzętu strzeleckiego w postaci kurtek, spodni, rękawic, dopuszczonych przez Regulamin ISSF 2017
Zasady punktacji konkurencji: o kolejności w zawodach decyduje suma punktów uzyskana w trakcie strzelania ocenianego. W przypadku równej liczby punktów o miejscu decyduje większa liczba wewnętrznych 10, następnie ostatnia seria, w dalszej kolejności większa liczba 10, następnie 9, itd.
Przestrzeliny będą kalibrowane kalibromierzem .22LR (5,6 mm).
Strzelba gładkolufowa (strzelanie w ograniczonym czasie)
– liczba naboi – 8 (śrut)
– cel – metalowy
– broń – strzelba gładkolufowa powtarzalna
– odległość – do 12 metrów
– postawa – stojąc
– kaliber – wagomiarowy 12, maksymalna naważka 28 g
– Sposób przeprowadzenia konkurencji zostanie omówiony w dniu zawodów.
– Klasyfikacja: do czasu strzelania (liczonego na timerze) dodane zostaną sekundy kary za nie przewrócenie celów metalowych (5 sekund za każdy nieprzewrócony metalowy cel). O zajętym miejscu decyduje uzyskany czas strzelania wraz z dodanymi karnymi sekundami. Im mniejszy łączny czas, tym wyższe miejsce w zawodach.
O kolejności w zawodach decyduje suma punktów uzyskana w trakcie strzelania ocenianego (bez strzałów próbnych).
Broń i amunicja we wszystkich konkurencjach własna lub klubowa (po uprzednim zgłoszeniu w Biurze Obliczeń).
7. Uczestnictwo
W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą PZSS (do okazania w Biurze Obliczeń). W przypadku braku własnej broni, istnieje możliwość skorzystania z broni i amunicji wskazanej przez organizatora za dodatkową opłatą.
Uczestnicy zawodów mogą korzystać z przyrządów do obserwacji przestrzelin (lunety, lornetki).
W każdej z konkurencji możliwy jest wyłącznie jednorazowy start zawodnika.
8. Nagrody i wyróżnienia
Za I miejsce w każdej z konkurencji zawodnicy otrzymają puchary.
Za miejsca I – III w każdej z konkurencji zawodnicy otrzymają medale.
Za miejsca I – VI w każdej z konkurencji zawodnicy otrzymają dyplomy.
9. Zgłoszenia: osoby –
• posiadające aktualną licencję PZSS po uprzednim elektronicznym zgłoszeniu,
• członkowie klubu po uprzednim elektronicznym lub telefonicznym zgłoszeniu,
• Niestawienie się w określonym czasie skutkuje brakiem możliwości startu oraz zwrotu startowego.
• zawodnicy ujęci w zmianach startują wg zgłoszenia e-mail lub sms zgodnie z harmonogramem po osobistym potwierdzeniu danych uczestnika w rejestrze zawodów zgodnie z odnośnymi przepisami
Kontakt do Kierownika Zawodów – Przemysław Karwowski tel. 608086937 e-mail: biuro@skorpion-rk.pl lub sms do godz. 20:00 w dniu 03.12.2022 r.
Po zgłoszeniu zawodnik poinformowany zostanie, w której zmianie będzie startował!
Przy zgłoszeniu elektronicznym należy obligatoryjnie podać: imię i nazwisko, nazwę klubu sportowego, konkurencje, w których zawodnik zgłasza udział.
10. Koszty uczestnictwa
Opłaty startowe: 40,00 zł od konkurencji. Juniorzy, juniorzy młodsi i młodzicy oraz sędziowie i osoby funkcyjne są zwolnieni z opłat wpisowych.
11. Informacje dodatkowe:
– parkowanie samochodu w wyznaczonej strefie, przodem do drogi wyjazdowej.
– potwierdzenie przybycia/rejestracja w biurze zawodów, wpisanie się do rejestru osób przebywających na strzelnicy, pobranie indywidualnej metryczki danej konkurencji strzelania, na której będzie zaznaczony kolejny numer startowy
– udanie się na wyznaczoną oś strzelecką zgodnie z harmonogramem strzelań
– po zakończeniu strzelania danej konkurencji sędzia osi (stanowiskowy) wpisuje w metryczkę przestrzeliny, a strzelający swoim podpisem akceptuje wyniki przestrzelin, metryczka z podpisem sędziego dostarczana jest bezpośrednio do Biura Zawodów.
– kwestie sporne, protesty oraz uwagi organizacyjne przyjmują i rozpatrują Kierownik Zawodów z Kierownikiem Biura Obliczeń i Sędzią Głównym Zawodów. Osoby nierespektujące w/w regulaminu i procedur oraz nieposiadające właściwego ubioru oraz indywidualnych ochronników słuchu i oczu nie zostaną dopuszczone do udziału w zawodach oraz mogą zostać zdyskwalifikowane za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i regulaminu.
– startujący zawodnik oświadcza poprzez złożenie swojego podpisu na metryczce, że zapoznał się z regulaminem zawodów oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z zapisem w (Dz.U.2018 poz.1000 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. z późn. zmianami) przez organizatora zawodów, w tym również podanie jego imienia i nazwiska w komunikacie z zawodów.
12. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY W REGULAMINIE ZAWODÓW.

Kierownik Zawodów
Przemysław Karwowski

Klubowe Wydarzenia

Kusza

2021-05-01

Zapraszamy na pokaz broni neurobalistycznej (kusz cięciwowych), który odbędzie się 2 maja 2021r. w godzinach 14-17 na strzelnicy w Klonach. […]

Karabinek sportowy

2021-04-29

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Świątki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży w wieku 14-18 lat na treningi strzeleckie. W związku z realizacją […]

2019-10-09

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z otwarcia strzelnicy

Partnerzy

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.